Provozní řád

Provozovatel:

Veronika Šilerová

Špitálská 794

684 01 Slavkov u Brna

IČO: 88299058

Odpovědná osoba: Veronika Šilerová, tel. 731 109 115

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Yogiam. Zakoupením vstupu, kurzu nebo workshopu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, pod kterým je v systému evidován. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný v rezervačním systému a na recepci studia. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor studia Yogiam a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Yogiam studio je otevřeno dle aktuálně platné otevírací doby odpovídající rozvrhu lekcí v rezervačním systému studia na www.yogiam.cz, vždy min. 15 minut před lekcí.

IV.

Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to SMS zprávou, e-mailem nebo na Facebooku.

V.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené šatně. Při odchodu ze šatny je klient povinen vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VI.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do prostor mimo recepci je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

VII.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.

VIII.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Yogiam nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Lektor není lékař ani psycholog.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je umístěna na recepci studia.

IX.

Po skončení lekce je každý klient povinen vrátit vypůjčené pomůcky na místo určené.

Vybavení, které klient používá, je povinen po skončení lekce vydezinfikovat příslušným prostředkem, který je v sále k dispozici.

X.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia Yogiam.